top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Constromed Bt. Magánrendelő

A https://www.constromed.hu/treatments honlapra vonatkozó adatkezelési gyakorlat

 

 

1. Bevezető

1.1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Constromed Bt.

székhely és levelezési cím: 2700 Cegléd, Görbe utca 28.

Cégjegyzékszám: 13-06-015290

adószám: 24511078-1-13

Elektronikus levelezési cím: info@constromed.hu

Telefonszám: +36 30 346 3382

 

1.2. Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy Adatkezelő tájékoztassa Önt a szolgáltatásai során, illetve a honlapon keresztül az Öntől gyűjtött vagy Önre vonatkozó személyes adatokról és azok kezeléséről, továbbá Adatkezelő pácienseire vonatkozó adatkezelési gyakorlatáról, az Önt megillető jogokról.  Az Adatkezelő a https://www.constromed.hu/treatments címen - szolgáltatásairól, illetve elérhetőségeiről való tájékoztatás céljából - honlapot üzemeltet, amelynek során a honlapra látogatók személyes adatait kezeli.

 1.3. Az Adatkezelő számára fontos, hogy az Ön személyes adatait biztonságosan kezelje, azokat harmadik személynek kizárólag az Ön önkéntes, írásbeli hozzájárulásával adja át. Egyúttal biztosítja, hogy az Ön személyes adatait a GDPR-Rendelet és a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályok, és nemzetközi ajánlások előírásainak megfelelően, illetve jelen tájékoztatóba foglaltak alapján jogszerűen, kizárólag az adatkezelési célhoz és mértékéhez feltétlenül szükséges mértékben kezeli.

1.4. Adatkezelő biztosítja jelen Adatkezelési Tájékoztatón keresztül, hogy a honlapon lévő funkciók igénybevétele során bármikor megismerheti, hogy Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.

1.5. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. Erről az érintetteket a honlapon történő közzététellel tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk a  https://www.constromed.hu/adatkezelési-tájékoztató/ weboldalon érhetők el.

 

2. Tájékoztatás adatkezelési tevékenységeinkről

2.1. A weboldal látogatóitól csak abban az esetben kér Adatkezelő személyes adatokat, ha a webáruházban vásárolni szeretnének vagy a weboldalon keresztül kapcsolatba szeretnének Adatkezelővel lépni.

Adatkezelő a honlap üzemeltetése kapcsán az alábbi adatkezelési tevékenységeket végzi:

A) Időpontfoglalás és kapcsolatfelvétel a Kapcsolati űrlapon keresztül

B) Honlap látogatása

2.2. Adatkezelő adatokat a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – nem kezel, profilalkotást vagy automatizált döntéshozatalt nem végez, és nem továbbít adatot nemzetközi szervezetnek vagy az Európai Unión kívüli harmadik országnak sem.

3. Tájékoztatás adatfeldolgozókról

3.1. Adatkezelő az adatok kezelése, a honlap üzemeltetés során tárhely szolgáltatót vesz igénybe.

3.2. Amennyiben Adatkezelő a jövőben további adatfeldolgozót vesz igénybe, arról jelen Tájékoztató módosításával -az adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően legalább 15 nappal - tájékoztatja az érintetteket.

3.3. Ezen kívül az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között, törvényi kötelezettség alapján továbbítja (például hatósági megkeresésre, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben, jogerős hatósági határozat alapján) vagy az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén.

4. Süti szabályzat

 

Az Adatkezelő jelen tájékoztatóval, és ennek részét képező Süti szabályzattal köteles Önt tájékoztatni a honlapon történő böngészés során használt sütikről, a sütik alapján kezelt személyes adatok köréről, jogalapjáról, időtartamáról, és az Önt megillető jogokról.

4.1. Mik azok a sütik?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők általában alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését és használatát. Amennyiben nem ért egyet a sütik használatával, a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a számítógépen már eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

4.2. Milyen sütiket használ az Adatkezelő?

A honlaphoz kizárólag a technikailag szükséges rendszer sütik vannak beállítva.

A honlapon alkalmazott sütikről kötelesek vagyunk Önt előzetesen tájékoztatni, ugyanakkor ezen típusú sütik alkalmazása esetén Adatkezelőnek nem kell az Ön előzetes hozzájárulását beszereznie.

A honlapon nem alkalmazunk és nem engedélyezünk olyan, az Ön hozzájárulásán alapuló sütiket, amelyek lehetővé teszik az Ön személyes azonosítását vagy amelyek harmadik személyek számára az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A weboldal használatával Ön elfogadja az alábbiakban a technikai sütik alkalmazását, az azokra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket.

A technika sütik biztosítják a honlap biztonságos, rendeltetésszerű és színvonalas, felhasználóbarát működését. Ezen belül az átmeneti technikai sütik kizárólag a böngészés időtartama alatt tárolnak ideiglenes adatokat. Ezek elengedhetetlenek a honlappal kapcsolatos funkciók működéséhez. Az állandó technikai sütik pedig arra szolgálnak, hogy az Ön következő látogatásakor felismerje Önt a számítógép IP címe alapján. Ezek a sütik hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző süti fájljában. Ennek időtartamát Ön tudja módosítani a böngésző beállításában.

4.3. A honlap látogatása során a sütikkel gyűjtött adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdekén alapszik. Adatkezelő ezzel tudja biztosítani a honlap-szolgáltatás rendeltetésszerű és megfelelő működését és annak ellenőrzését. Továbbá így tudja biztosítani a honlap biztonságát, az informatikai veszélyt jelentő látogatók azonosítását. A honlapra látogató fentiekben megjelölt adatai személyes adatainak (úgymint IP cím, böngésző beállítás) kezelése a hozzájárulása hiányában is jogszerű. Az Adatkezelő elvégezte erre vonatkozóan a szükséges érdekmérlegelési tesztet, amelyben megállapította, hogy az adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR. Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek. A technikai és statisztikai sütik használata során nem sérülnek az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az Adatkezelő jogos érdekét.

4.4. Tájékoztatjuk arról is, hogy az Ön által használt böngésző beállításaiban lehetősége van az egyes típusú sütiket letiltani, engedélyezni vagy módosítani. Azonban Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a honlapunk nem rendeltetésszerűen működik a sütik letiltása miatt.

4.5. A sütik által gyűjtött információkat a weboldal nem értékesíti és nem terjeszti harmadik személyek részére.

A weboldal külső – harmadik személy által üzemeltetett weboldalakra átnavigáló linkeket tartalmazhat. Az Adatkezelő nem ellenőrzi a külső honlapok adatvédelmi rendelkezéseit, ezen weboldalak használatáért az Adatkezelő nem vállal jogi felelősséget.

A Google által használt sütikről és az adatvédelmi szabályzatról itt olvashat, tájékozódhat bővebben:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

https://www.google.com/policies/technologies/types/

5. Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezelés során?

Az alábbiakban ismertetjük Önnel, hogy személyes adatai vonatkozásában milyen jogok illetik meg, a megkereséseket Adatkezelő postai vagy elektronikus levelezési címére küldheti el.

Adatkezelő a megkeresésekre 25 napon belül válaszol az Ön által megadott elérhetőségre. A megkeresésében, esetleges panaszában megadott személyes adatokat jogi kötelezettség alapján tároljuk, hiszen a megkeresésekre, panaszok megválaszolása törvényi kötelezettségünk. A jogszabályban előírt ideig, azaz az 5 év általános elévülési időig tároljuk, amelyet egy esetleges jogvita, peres eljárás során szükségessé váló igényérvényesítés indokol. 

5.1. Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult világos, érthető és átlátható tájékoztatást kérni Adatkezelőtől személyes adatai kezelését (különösen jogalapját, időtartamát, célját, címzettek körét illetően), és az Önt megillető jogokat illetően. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja is erre vonatkozik. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön az adott évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be. Ilyen esetben Adatkezelő költségtérítésre jogosult.  A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi rendelkezés megjelölésével, valamint a Hatósághoz fordulás lehetőségére és bírósági jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatással.

5.2. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van, úgy jogosult a személyes adatai kezeléséhez hozzáférést és tájékoztatást kapni. Ön jogosult az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot kapni. Amennyiben Ön további másolatokat kér a személyes adatairól, Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díjat számíthat fel. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be az erre vonatkozó kérelmet, az információkat az Adatkezelő elektronikus formában bocsátja az Ön rendelkezésére, kivéve ha ezt Ön postai úton vagy személyesen kéri.

5.3. Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Ön jogosult kérni Adatkezelőtől az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését. Ennek megtörténtéről a Adatkezelő az Ön számára visszaigazolást küld.

5.4. Törléshez való jog

Ön jogosult kérni a személyes adatai törlését, illetve Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

  • a személyes adatokra már nincsen szükség az eredeti célból,

  • Ön visszavonja hozzájárulását a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén

  • ha a sütik által adatkezelés jogos érdekét alátámasztó tényezők – mint a honlap rendeltetésszerű, biztonságos működése - már nem élvez elsőbbséget,

  • ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték (például, ha Adatkezelő az Ön beleegyezése nélkül továbbította volna harmadik személynek), vagy

  • ha a személyes adatok törlését jogi kötelezettségként magyar vagy uniós jogszabály írja elő.

A törlési jog nem gyakorolható azokban az esetekben, amelyekben jogszabály írja elő az adatok kezelését, ilyen a pácienseink személyes adatainak adójogi kötelezettség teljesítése céljából – pl. számviteli bizonylat formájában – történő tárolása.

Amennyiben a törlési kérés jogszerű, Adatkezelő az elektronikusan tárolt adatok mellett a papír alapon kezelt adatokra és a biztonsági mentések adatállományára is kiterjeszti a törlést.

5.5. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az Adatkezelő email-címén.  

5.6. Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás. A Adatkezelő a tiltakozás jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

5.7. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amíg nem ellenőrizte a személyes adatok pontosságát,

  • az adatkezelés jogellenesnek minősül, azonban Ön ellenzi az adatok törlését,

  • Adatkezelőnek már nincs szüksége az Ön adataira, de Ön igénylei azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közöljük Önnel elutasításunk indokait, illetve tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

5.8. Panasztételi, jogorvoslati jog

Ön jogosult a személyes adatai kezelését illetően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni, panaszt benyújtani, illetve polgári pert kezdeményezni.

A panaszokat a Hatóság abban az esetben vizsgálja ki, ha Ön korábban már megkereste a Társaságot a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlása kapcsán, és ennek a Adatkezelő nem tett eleget.

Egyúttal tájékoztatjuk Önt a NAIH címéről, elérhetőségeiről, honlapcíméről.

 

Ön jogosult bírósághoz fordulni jogainak megsértésére hivatkozva. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

6. Melyek a főbb irányadó jogszabályok adatkezelési tevékenységünkre?

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

Képernyőkép 2022-05-10 154716.png
Képernyőkép 2022-05-10 154756.png
bottom of page